محل برگزاری کنفرانس در استان مازندران و شهر بابل در روز ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰ خواهد بود و مکان آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.