محل برگزاری کنفرانس در استان مازندران و شهر بابل در روز ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ خواهد بود و مکان آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.