مدارک کنفرانس شامل (گواهی پذیرش و سی دی مجموعه مقالات) در روز چهارشنبه به تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۰ به آدرس پستی شرکت کنندگان ارسال می گردد.

http://ncuca.ir/wp-content/uploads/2020/12/post.jpg