شرکت کنندگان گرامی

رمز عبور برای ورود به وبینار کنفرانس برای شرکت کنندگان که با شرایط حضوری ثبت نام کرده اند ارسال گردید.

شرکت کنندگان با شرایط غیر حضوری ملزم به ارائه مقاله خود نمی باشند.

به علت ظرفیت محدود فقط تعداد کمی از شرکت کنندگان در وبینار حضور می یابند.

لینک ورود به وبینار:

وبینار سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری

http://ncuca.ir/wp-content/uploads/2020/12/webinar.jpg